AKO STE NEZAPOSLENI evo gde treba da se prijavite pa da dobijate novac od države!

19653

Pravo na novčanu naknadu imaju svi nezaposleni koji ispunjavaju određene uslove. Postoje striktna pravila koja se moraju ispoštovati, i ukoliko se sve to odradi, nema prepreke za ostvarenje prava na mesečnu isplatu.

Koliko meseci će isplata trajati, takođe, zavisi od više faktora. Osoba ima pravo na novac samo pod određenim uslovima.

1. Pre svega, potrebno je da je bila osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci.

2. Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo otkazom od strane poslodavca, kad usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla

(Osobe koje su se svojevoljno opredelile za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu, nemaju prava na novčanu naknadu)

3. Na novčanu naknadu osoba ima pravo od prvog dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi, i to u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

(Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva)

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo.

KAKO SE ODREĐUJE KOLIKO NOVCA ĆETE DOBITI

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje.

Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50 odsto od osnovice. Novčana naknada ne može biti viša od 160, niti niža od 80 odsto minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

U odnosu na dužinu staža, trajaće i dužina isplate naknade:

– 6 meseci, ako nezaposleni ima staž osiguranja od pet do 15 godina
– 9 meseci, ako je staž osiguranja trajao 15 – 25 godina
– 12 meseci (godinu dana), ako je staž duži od 25 godina

Sponsored Links:

Samo u izuzetnim slučajevima naknada može da se dobija 24 meseca – ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

GDE TREBA DA SE PRIJAVITE

Ako ispunjavate ove uslove, javite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

(Izvor: Telegraf.rs)